Privacy policy

Dit is het privacy statement van ’taartjesvantootje’.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ’taartjesvantootje’ verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of bestelformulier. ‘Taartjesvantootje’ hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. ‘Taartjesvantootje’ verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ’taartjesvantootje’ is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen zij bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. ‘Taartjesvantootje’ zal zich tot het uiterste inspannen dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement legt ’taartjesvantootje’ uit welke gegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ’taartjesvantootje’ verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres van een websitebezoeker

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegeven
‘Taartjesvantootje’ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ten behoeve van jouw bestelling
– Het maken van haar planning betreffende de geplaatste bestellingen
– Het leveren van de door jou bestelde producten
– ‘Taartjesvantootje’  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
‘Taartjesvantootje’ kan jouw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die zij met jou sluit, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ’taartjesvantootje’ , of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op haar rust. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit ’taartjesvantootje’ een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ‘Taartjesvantootje’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekt ’taartjesvantootje’ jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden
Jouw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt jezelf afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 
‘Taartjesvantootje’ maakt gebruik van de navolgende cookies:
– Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ’taartjesvantootje’ hiermee haar website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy en waarvoor zij geen voorafgaande toestemming van jou nodig heeft.

Inzien
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien ’taartjesvantootje’ over digitale persoonsgegevens beschikt die zij óf met jouw toestemming verwerkt óf verwerkt om een overeenkomst die zij met jou heeft gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat je bij ’taartjesvantootje’ een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die zij van jou bewaart in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen d.m.v. het contactformulier van deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou  is gedaan, vraagt ’taartjesvantootje’ je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw  pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. ‘Taartjesvantootje’ zal zo snel mogelijk reageren, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek. ‘Taartjesvantootje’ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
‘Taartjesvantootje’ neemt de bescherming van jouw  gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op deze website.